Ziyaretçi Aydınlatma Metni

 

                                     KVKK ZİYARETCI AYDINLATMA METNİ

 

BRF Treyler San. Ve Tic. Ltd. Şti. ziyaretçilerinin, müşterilerinin ve iş ortaklarının kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsemektedir. Bu Ziyaretçi Veri Koruma Aydınlatma Metni ("Aydınlatma Metni"), Şirket'imize ait yerleşkeler, binalar, ofisler, üretim alanları, atölyeler, antrepolar, fuarlar, etkinlik alanları ve benzeri diğer çalışma alanlarına gerçekleştirdiğiniz ziyaretler kapsamında siz ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin şeffaf biçimde ve kontrol hakkınız çerçevesinde işlenmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 10. maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu kapsamda Aydınlatma Metni'nde, BRF Treyler San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi

Kişisel verileriniz, Şirket'imize ait yerleşkeler, binalar, ofisler, üretim alanları, atölyeler, antrepolar, fuarlar, etkinlik alanları ve benzeri diğer çalışma alanlarına gerçekleştirdiğiniz ziyaretler kapsamında, anılan alanlara girişiniz esnasında matbu formlar ve bu amaca özgülenmiş elektronik sistemler vasıtasıyla elde edilmektedir. Kanun gereği, kişisel verileriniz yalnızca Kanun'da görülen şartlardan en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. BRF Treyler San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak bizler, kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyor olursak olalım, her şartta başta Kanun'un 4. maddesindeki temel ilkeler olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve Kanun'un 5. ve 6. maddeleri kapsamında listelenen kişisel veri işleme koşullarına dayanarak veri işliyoruz.

Hangi Kişisel Veri Kategorileri

BRF Treyler San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir.

 1. Kimlik ve iletişim Bilgileri: Şirket'e ait alanlara gerçekleştirdiğiniz ziyaretler kapsamında, anılan alanların girişinde talep edilen ad, soyadı, adına ziyarette bulunduğunuz kurum/kuruluş, kimlik belgesi vb. kişisel veriler,
 2. Ziyaret Amacı: Gerçekleştirmekte olduğunuz ziyaretin amacı ve ziyarette bulunulan BRF Treyler San. Ve Tic. Ltd. Şti. personeli, ziyaret tarihi ve zamanı, varsa toplantı katılımcı bilgileri,
 3. Güvenlik Bilgileri: Varsa ziyaretiniz kapsamında size tahsis edilen giriş kartı bilgisi, giriş/çıkış tarih ve zaman bilgileri, gerekmesi halinde yanınızda bulunan ve BRF Treyler San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin ilgili politikaları gereği kayıt altına alınması gereken ya da emanete alınması gereken eşya/cihaza ilişkin kayıt bilgileri,
 4. CCTV Kayıtları: Bina ve yerleşkelerde güvenlik gereksinimleri nedeni ile yapılan kamera kayıtları (CCTV kaydı yapılması halinde ilgili alanlarda uyarı levhalarına yer verilmektedir),
 5. Görüşme Kayıtları: Hizmet kalitesinin ölçülmesi amacı ile yapılan görüşme kayıtları (Görüşmelerin sesli ve görsel olarak kaydedilmesi halinde ilgili alanlarda uyarı levhalarına yer verilmektedir),
 6. DeğerIendirmeleriniz ve talepleriniz: Ziyaretinize ilişkin, olması durumunda, talep, şikâyet ve değerlendirme bilgileriniz,
 7. Sağlık verisi: COVID-19 Pandemisi dolayısıyla ziyaretinize ilişkin ateş ve COVID-19 Semptom bilgileriniz,

KVKK ZİYARETCI AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacı ve Dayanağı:

 1. Güvenlik: Alınan kişisel verileriniz, BRF Treyler San. Ve Tic. Ltd. Şti ‘ye ait yerleşkeler, binalar, ofisler, üretim alanları, atölyeler, antrepolar, fuar ve etkinlik alanları ve benzeri diğer çalışma alanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir.
 2. İletişim: Ziyaretlerinize ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması ve ziyaret konusu ile ilgili tarafların iletişiminin sağlanması amacıyla işlenmektedir.
 3. Talep ve Görüşlerinizin DeğerIendirilmesi: Ziyaretinize ilişkin, olması durumunda, talep, şikâyet ve değerlendirmelerinizin alınması ve bunların değerIendirilmesi amacıyla işlenmektedir.
 4. Yasal Yükümlülükler: BRF Treyler San. Ve Tic. Ltd. Şti 'nin tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.
 5. Sağlık verisi: COVID-19 Pandemisi dolayısıyla filyasyon ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir.

Detaylı bilgi için http://brf.com.tr//kisisel-verileri-koruma-kanunu web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz; işlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri işleme Amacı ve Dayanağı” başlığı altında belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen kişi/kuruluşlara aktarılabilecektir.

BRF Treyler San. Tic. Ltd. Şti.

BRF  Servis Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

BRF Otomotiv Servis Hizmetleri Ltd. Şti.

BRF Treyler San. Ve Tic. Ltd. Şti’nin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurt içi veya yurt dışı 3. taraf, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve kuruluşlar,

Veri Sahibi Olarak KVKK'nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

BRF Treyler San. Ve Tic. Ltd. Şti 'ne başvurarak, kişisel verilerinizin;

a-işlenip işlenmediğini öğrenme,

b-İşlenmişse bilgi talep etme,

c-İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d-Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

g- Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h- Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

*Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 1 1 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte;

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.brftreyler.com internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu'nu kullanarak iletebilirsiniz. Şirketimiz tarafından başvurunuz değerIendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir.