KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu

  1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak BRF TREYLER SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. başvurarak  aşağıda yer alan taleplerde bulunabilirsiniz

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. Kişisel verileriniz Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

       Kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

  1. Kişisel verilerinizin  aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  2. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

*    Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde        zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz

Şirketimiz 6698 sayılı Kanun’un 13. Maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz(30) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

 

  1. Başvuru Yöntemi

İş bu haklarınız kapsamındaki talepleriniz 6698 sayılı Kanun’un 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza , mobil imza ya da önceden şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz.

Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

 

Başvuru Yöntemi ve Başvuru Adresi;

Yazılı Olarak  : Güzelbirlik Mahallesi İpekyolu Caddesi Dericiler Sit. Karşısı NO :131 Antakya /HATAY

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi : bulentramazan@hs03.kep.tr

Sistemimizde Bulunan Elektronik

     Posta Adresi                                : brf@brftreyler.com

Faks yoluyla Başvuru                :  0326 221 35 40

 

  1. Kimlik Ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz .

    Ad- Soyad                      :

T.C. Kimlik Numaraası/

Diğer Ülke Vatandaşları

İçin Pasaport Numarası :

Tebligata Esas Yerleşim

Yeri Adresi/ İşyeri Adresi :

Telefon Numarası      :

Faks Numarası                             :

E-posta Adresi                             :

Şirketimizle İlişkiniz                 : Müşteri       (    )                          İş Ortağı            (    )

                                                           Ziyaretçi      (    )                              Çalışan Adayı   (    )

                                                           Çalışan         (    )                             Eski Çalışan       (    )

                                                           Topluluk Çalışanı   (    )                 Diğer        ………………

 

  1. Talep Konusu

 

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi açıkça yazmanızı rica ederiz. Talebinize ilişkin bilgi ve belgeler başvurunuza eklenmelidir. Bu kapsamda, talebinizi yazarken şirketimiz içerisinde temas etmiş olduğunuz departmanları belirtebilirseniz size daha hızlı destek olabiliriz. 

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, şirketinize yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılı Kanunun 13. Maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İş başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Yanıtın üçüncü bölümde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.      (     )

Yanıtın üçüncü bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.   (     )

Yanıtın üçüncü bölümde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini istiyorum.     (     )

 

BAŞVURUDA BULUNAN İLGİLİ KİŞİ ( VERİ SAHİBİ )

Adı Soyadı          :

Başvuru Tarihi  :

İmza                      :